فیلمسازی

فیلمسازی| سرمایه گذاری دومان توکان

فیلمسازی| سرمایه گذاری دومان توکان

فیلمسازی| سرمایه گذاری دومان توکان

فیلمسازی | 1400/11/13

فیلم سازی

فیلم سازی یک صنعت بسیار شیرین برای سرمایه گذاران محسوب می شد، یک از مهمترین خلق های شرکت سرمایه گذاری دومان توکان سرمایه گذاری بر روز فیلم سینمایی دابلند می باشد. ما همه پیپ می کشیم شما چطور؟ در فیلم دابلند همه باهم پیپ میکشیم شما چطور؟

فیلمسازی با شرکت سرمایه گذاری دومان توکان

این فیلم با دریافت جوایز نفیسی توانست افتخار آفرینی های زیادی برا کشور ایران به وجود بیاورد.

فیلم مرمت | سرمایه گذاری شده توسط شرکت سرمایه گذاری دومان توکان

آگهی تاسیس

شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان

کلیک کنید