پروژه ها

موسیقی | دومان توکان

موسیقی | دومان توکان موسیقی | دومان توکان

موسیقی | دومان توکان

وبسایت دومان توکان

از دیگر پرژوه های شرکت پیشرو دومان توکان گروه موسیقی تلفیقی مادو می باشد.

از دیگر اقدامات دومان توکان همچنین با سرمایه گذاری در حوزه های فیلم و سینما باعث جادوانه شدن دو اثر بین المللی فیلم های مرمت و دابلند شده است. و با حمایت مالی از گروه تلفیقی مادو از موسیقی پاپ و سنتی کشور حمایت کرده است.

آگهی تاسیس

شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان

کلیک کنید