فیلمسازی

فیلمسازی | ساخت فیلم مرمت

فیلمسازی | ساخت فیلم مرمت

فیلمسازی | ساخت فیلم مرمت

فیلمسازی | 1400/11/13

شرکت سرمایه گذاری دومان توکان

فیلم مرمت | ساخت شرکت سرمایه گذاری دومان توکان

کارگردان یک عضو مهم در ساخت یک فیلم می باشد. و تبدیل که فیلم نامه به یک فیلم سازی و فیلم سینمایی یا سریال می شود. اماقسمت بسیار مهم در فیلم سازی تهیه کنند یا سرمایه گذار آن می باشد. دومان توکان یک شرکت سرمایه گذاری می باشد در حوزه ی هنر و فیلم سازی شروع به فعالیت نمود فیلم های مرمت و فیلم دابلند را بر روی پرده ی سینما ایران برد و جوایز بسیاری را ساخت او با همکاری با کشور گرجستان ساخته شده است. دومان توکان فعالیت های زیادی در عرصه هنر و فیلمسازی داشته است.

آگهی تاسیس

شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان

کلیک کنید